[Toshare] We Are ToShare#1

Fri, 04/29/2016 - 09:41 -- tosharebookadmin
[Toshare] We Are ToShare#1
รู้จักนักวาด "จ๊อด8ริ้ว"
I sea u 5

นี่คือเล่มที่เป็นบทสรุปส่งท้ายของซีรี่ส์ I sea u ที่ทุกคนเฝ้ารอ!!! กับความรักของทะเล ที่มีความผูกพันวัยเด็กกับปีเตอร์...